กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการถวายความปลอดภัยให้สอดคล้องกับการกําหนดหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์และกําหนดหลักเกณฑ์ในการถวายความปลอดภัยให้สามารถดําเนินการถวายพระเกียรติในการปฏิบัติภารกิจได้ตามพระราชประสงค์
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ส่วนราชการในพระองค์ - หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์