กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขบทกําหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น เพื่อให้เหมะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์