กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เนื่องจากพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทําให้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับการให้กู้ยืมเงินที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือการเรียกเอาประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยยังเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์