กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ที่มียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณที่กำหนดให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงได้ และได้แก้ไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์