กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งกําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจนําสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์