กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์