กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามเกี่ยวกับเด็ก การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน การนําเด็กและเยาวชนไปฝากควบคุมยังสถานพินิจใกล้เคียง การว่ากล่าว ตักเตือนเด็กหรือผู้ซึ่งอายุยังไม่เกิน๑๐ ปี รวมถึงบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การที่เด็กหรือผู้ซึ่งอายุยังไม่เกิน ๑๐ ปี อาศัยอยู่ด้วย การสอบถามเด็กหรือเยาวชนเบื้องต้น และมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์