กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการยกฐานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลและจัดการศึกษาด้านการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์