กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้จากการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษีนั้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์