กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในกรณีที่จำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังให้สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานศาล ตำรวจ อัยการ
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์