กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์