กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้ครอบคลุมภารกิจที่กรมคุมประพฤติดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มีความชัดเจน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานในระบบคุมประพฤติ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์