กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กําหนดให้การกระทําความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรและการฉ้อโกงภาษีอากรที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วัน ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ เมษายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์