กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทําการสํารวจที่ที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสร็จแล้วสมควรเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงคมนาคม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์