กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กําหนดให้การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมสามารถกระทําได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และเพื่อมิให้ต้องดําเนินการตรากฎหมายเป็นรายฉบับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนราชการและตําแหน่งของข้าราชการที่ถูกเปลี่ยนชื่อ สมควรกําหนดให้บทบัญญัติในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการ กระทรวงกลาโหมเดิมให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงกลาโหม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์