MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กําหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์ เพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังกับทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของ กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์