กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงมาตรการ และเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์