MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของสภาทหารผ่านศึก และการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาทหารผ่านศึก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และกําหนดที่มาของตําแหน่งเลขานุการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการ สภาทหารผ่านศึกโดยตําแหน่ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงกลาโหม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์