กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกําหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การกําหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสําหรับบุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดา
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์