กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามคําว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ และกําหนดฐานความผิดซึ่งได้กระทําต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทํางานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์