กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง
การขนถ่ายสัตว์น้ำ การนำเข้าสัตว์น้ำ การแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีหรือได้มาจากการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการในการคุ้มครองแรงงานประมงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครองพิจารณาและการบังคับใช้มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทกำหนดโทษ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์