กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของธนาคารออมสินและแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของธนาคารออมสิน และประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำปี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์