กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้การจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและเหมาะสม ตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยและเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดระเบียบราชการในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์