กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอาจจะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒ จะส่งผลดีต่อบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงคมนาคม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์