กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ การขนส่งน้ำมันส่วนใหญ่จะขนส่งทางเรือเดินทะเล ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และอาจขยายไปสู่รัฐอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงด้วย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) จึงได้จัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒ (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) ขึ้น เพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน โดยกำหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดอย่างเคร่งครัดและต้องเอาประกันภัยหรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอื่นใดเพื่อชดใช้ความเสียหาย และประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว จึงสมควรมีกฎหมายที่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงคมนาคม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์