กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ๑. ปัจจัยเสี่ยง หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ (๑) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (๒) จุลชีวันเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น (๓) กัมมันตภาพรังสี (๔) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศแสง หรือเสียง (๕) สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง
๒. กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่สามวันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง รวมทั้งกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด และนายจ้างต้องแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ผู้ใดมีหลักฐานทางการแพทย์แสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้ลูกจ้างตามที่เห็นสมควร
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์