กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนไม่เกิน ๓,๒๘๕,๙๖๒.๔ ล้านบาท สำหรับเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๖๑๔,๖๑๖.๒ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๑,๑๒๑,๕๕๘.๑ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ จำนวน ๒๕๐,๗๔๒.๓ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๗๘๒,๕๖๖.๘ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จำนวน ๒๒๓,๐๒๔.๗ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จำนวน ๒๙๓,๔๕๔.๓ ล้านบาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงบประมาณ - หน่วยรับงบประมาณ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์