กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - อนุญาตให้คนต่างด้าวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาวในประเทศไทยพร้อมทั้งผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว สามารถขอรับ Visa ประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa - STV) โดยสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา ๙๐ วัน และสามารถขอต่อ Visa ได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - คนต่างด้าว - ธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - หน่วยงานด้านสาธารณสุข
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์