กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้พระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างได้มากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่มีการแก้ไขนั้น เช่น แก้ไขให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงอยู่ในฐานะนายจ้างและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แก้ไขอัตราการจ่ายค่าทดแทน แก้ไขแนวทางปฏิบัติของนายจ้างในการจ่ายเงินสมทบ เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ลูกจ้าง นายจ้าง
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์