กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษี สำหรับบุตรเพื่อเป็นการจูงใจผู้มีเงินได้ที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนเนื่องจากประเทศมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตสมควร
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์