กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญํติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ใช้มาเป็นเวลานาน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของประเทศในระยะยาว กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านภารกิจของหน่วยงาน (Function) มิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล (Agenda) และมิติงบประมาณในเชิงพื้นที่ (Area) รวมทั้งให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงบประมาณ ทุกหน่วยงานของรัฐ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์