กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการออกกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งไทยจะเข้าเป็นภาคี โดยสนธิสัญญานี้กำหนดให้รัฐภาคีบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อรองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้คนตาบอด คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบัน สนช. ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๖๐ - กำหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง - กำหนดให้องค์กรผู้จัดทำสามารถทำซ้ำหรือดัดแปลง ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่นำออกโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์และให้องค์กรผู้จัดทำเผยแพร่สำเนางานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได้ หากเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ซึ่งต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และต้องไม่ขัดต่อการแสวงหารประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร -กำหนดรูปแบบของการทำซ้ำหรือดัดแปลง องค์กรผู้จัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเพื่อทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพ่ต่อสาธารณชนให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา - กำหนดให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้ใช้บังคับกับสิทธิของนักแสดงด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คนพิการทางการมองเห็น การได้ยิน สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ องค์กรด้านคนพิการ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ พ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์