กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดความคุ้มครองผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทำโดยสุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดหลักการใหม่ในเรื่ององค์ประกอบ ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและการได้มาซึ่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงานศาลยุติธรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์