กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีความแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ดังนั้น จึงสมควรกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกับข้าราชการตุลาการและตุลาการศาลปกครอง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์