กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน ลดความสูญเสียของประชาชนที่เจ็บป่วยและประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์