กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการตรากฎหมายว่าการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้มีการกำหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ซึ่งมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนกำหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้าในการจัดทำหรือดำเนินโครงการร่วมลงทุน และกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลอันจะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์