กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจเพิ่มขึ้นจากเดิม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติแต่พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้มีรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอำนาจเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ สมควรกำหนดให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์