กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ปัจจุบันศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง
และศาลจังหวัดมีนบุรี มีสถิติคดีรับใหม่จำนวนมาก
และเมื่อพิจารณาเฉพาะคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดปรากฏว่ามีปริมาณคดีรับใหม่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับปริมาณคดีรับใหม่ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการศาลยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณคดีและมีผู้พิพากษาที่มีอาวุโสในระดับเดียวกันเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี สมควรแยกประเภทคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ออกจากกันโดยจัดตั้งศาลชั้นต้นขึ้นใหม่ ได้แก่ “ศาลแพ่งตลิ่งชัน” “ศาลแพ่งพระโขนง” “ศาลแพ่งมีนบุรี” และ “ศาลอาญาตลิ่งชัน” “ศาลอาญาพรโขนง” “ศาลอาญามีนบุรี”
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ศาลยุติธรรม ทนายความและประชาชนที่เกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์