กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เนื่องจากนางเน้ย พูนสิน ได้อุทิศที่ดินในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๔๘ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อประโยชน์ในการนำรายได้มาสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ แต่โดยที่มาตรา ๑๒ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้กระทำได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จำหน่ายได้ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยจะจำหน่ายหรือโอนได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์