กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์