กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดเพิ่มกลไกในการกำกับดูแล ให้มีระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์เป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๕ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์