กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว จึงสมควรแก้มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า
ขณะรับราชการได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการ สามารถดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
- กรณีถูกกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากข้าราชการผู้ใดออกจากราชการแล้ว สามารถดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษเสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องสอบสวนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ข้าราชการรัฐสภา - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๕ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์