กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับเปลี่ยนสถานะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากที่เป็นส่วนราชการไปเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินงานได้โดยอิสระและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการ รวมถึงให้มีการจัดการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนและพัฒนาศักยภาพความสามารถทางวิชาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์