กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกิจการที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงาน กำหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือจับแจ้งตามกฎหมายบางฉบับที่จำเป็นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของการนิคมแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรม อันจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์