กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนในการได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมอันช่วยลดอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์