กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อยกเลิกลักษณะตัองห้ามในการเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้เคยกระทำความผิดสามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ทันทีภายหลังพ้นโทษ อันเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันมิให้ผู้เคยกระทำผิดหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก และไม่เป็นการถูกเลือกปฏิบัติในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพนวด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์