กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชกาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นแทนเพื่อกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและให้มีการกำหนดการเทียบระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมและกำหนดวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ชัดจน อันจะทำให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์