กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - การบริหารสินทรัพย์” หมายความว่า การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนำมาบริหารหรือ จำหน่ายจ่ายโอนต่อไป การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป การรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าวรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการทำนองเดียวกันตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
- สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หมายความว่า สินทรัพย์ของสถาบันการเงินและสินทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดให้เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่จำหน่าย จ่ายโอนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์