กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์