กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของ คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และองค์ประกอบ คกก. ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และกำหนดหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของ คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- ให้มี คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย วิสาหกิจชุมชน
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์